MERENI

Caută
Close this search box.

Regulile de întreţinere a animalelor domestice…


Expus spre consultare public
a!!!

Opinii și propuneri la adresa: [email protected]

R E G U L I L E

de întreţinere a animalelor domestice  pe lângă gospodăriile private în teritoriul satului Mereni.

I. Dispoziţii generale

1. Prezentele reguli sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 14, alin(2), lit.(s1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, şi au ca scop stabilirea unor norme privind modul de întreţinere a animalelor domestice, drepturile şi obligaţiile autorităţilor publice locale, a conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma lor de proprietate, precum şi a persoanelor particulare şi au ca scop prevenirea  unui mod incorect și abuziv de întreținere a animalelor domestice pe lângă gospodăriile private,  precum și impactul respectiv asupra comunității, care atentează la ordinea sanitară în localitate, și a modului sănătos de trai în ansamblu.

 1.2. Regulile aprobate sunt obligatorii pentru toţi locuitorii satului Mereni, precum şi pentru agenţii economici din teritoriu indiferent de forma lor organizatorico-juridică.

II. Reguli de întreținere animalelor domestice pe lângă gospodăriile private.

2.1 Fiecare  locuitor al satului Mereni, are dreptul să întrețină pe lângă gospodăriile private animale domestice,  pentru necesitățile personale, în modul  corespunzător, astfel ca  aceasta să nu producă  impact negativ asupra vecinilor și a comunității în ansamblu.

2.2 Pentru întreținerea animalelor domestice proprietarul este obligat  să întreprindă acțiuni de înregistrare și vaccinare  a animalelor, în modul stabilit de legislația în vigoare a  Republicii Moldova.

2.3  Întreținerea animalelor domestice pe lângă gospodăriile private,  nu poate fi efectuată cu depășirea numerelor de capete  stabilite de   prezentul regulament.

2.4  Pe lîngă gospodăriile private în intravilanul satul Mereni, pot fi întreținute animale domestice  ce nu depășesc numărul de:

– Cabaline ( cai ) – 2 capete

– Bovine ( vite mari cornute)- 4 capete

– Porcine (porci ) – 2 capete

– Ovine și caprine( oi ) – 10 capete

– Păsări – 200 capete

– Cîini – 2 capete

2.5 Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte peste numărul prevăzut în punctual 2.4, este permisă și poate  fi  realizată prin constituirea microfermelor în extravilanul localității cu respectarea legislației în vigoare.

2.5 Dejecțiile animaliere pot fi depozitate provizoriu în curțile private în modul în care să nu provoace miros neplăcut, fum, pulberi, și alte consecințe negative în volum de pînă la 5 m3.

2.6  Este interzis ca dejecțiile animaliere și apele riziduale  să fie  dirijate spre șanțuri, canale deschise, pârae și ape stătătoare.

III. Deținătorii de animale  în gospodăriile private în intravilanul satul Mereni sunt obligați

3.1 să  nu introducă în efectivele constituite(turme, cirezi), timp de cel puțin 15 zile, animale achiziționate  din alte localități. Aceste animale vor fi ținute în perioada de 15 zile, numai în gospodăriile proprii;

3.2 să întrețină animalele și adăposturile  acestora, conform regulilor sanitar-veterinare și prezentului regulament

3.3 să permită personalului sanitar-veterinar autorizat, verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodărie și să-l sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar –veterinare.

3.4 să respecte și să aplice întocmai, măsurile  stabilite de organele sanitar-veterinare de stat, pentru prevenirea și combaterea bolilor la animale.

3.5 proprietarul de animale și/sau păsări  de curte este obligat să efectuieze acțiuni de  dezinsecție și deratizare, ori de cite ori este necesar dar nu mai rar de 6 luni.

 3.6 se interzice creșterea în blocuri de locuințe a animalelor domestice cu excepția animalelor de companie(cîini, pisici),

3.7 se interzice în extravilan circulația nesupravegheată a cîinilor, iar cei de pază a turmelor de animale și ciobănești vor purta  jujeu sau curea cu minim 5 inele  în lanț.

IV. Răspunderea pentru  nerespectarea prezentului regulament

1.4Pentru nerespectarea  prevederilor prezentului regulament deținătorii de animale  în gospodăriile private în intravilanul satul Mereni pot fi trași la răspundere reieșind din prevederile legislației contravenționale a Republicii Moldova și anume:

Articolul 158, CCRM.  Încălcarea regulilor de întreţinere  a cîinilor, pisicilor şi altor animale

    (1) Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale, aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale,

    -se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

    (2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale

   – se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

2.4  Fiecare locuitor al satului Mereni, este obligat să denunțe abaterile admise de la prezentul regulament, prin aducerea la cunoștință a organelor executive ale administrației publice locale și/sau a sectorului de poliție Mereni.

Autor proiect Regulament:  Primar de Mereni  Eugeniu Salcuțan ; Consilier Igor Talmazan.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *