MERENI

Caută
Close this search box.

Acte Utile

Înregistrarea nașterii

Pentru înregistrarea nașterii sunt necesare următoarele acte:

 • declarația despre naștere
 • certificatul medical constatator al nașterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc nașterea
 • actele de identitate a părinţilor sau a unuia dintre ei
 • certificatul de căsătorie a părinţilor

și după caz:

 • declaraţia privind stabilirea paternităţii, în cazul cînd părinţii nu se află în  căsătorie
 • cererea mamei solitare privind înscrierea datelor despre tată, în cazul când mama este necăsătorită
 • certificatul de divorţ, dacă din momentul desfacerii căsătoriei pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile
 • certificatul de deces al soţului, dacă din momentul decesului pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile
 • actul de identitate a solicitantului

În cazuri speciale se depun următoarele acte:

 • proces-verbal, privind înregistrarea naşterii unui copil găsit sau abandonat
 • hotărîrea judecătorească privind stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă

Înregistrarea decesului

 La momentul înregistrării decesului declarantului este obligat să prezinte următoarele:

 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul
 • actul de identitate, livretului militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei decedate
 • certificatul de naştere
 • actul de identitate a declarantului

În cazuri speciale:

 • dovada, eliberată de poliţie sau procuratură când decesul a convenit în urma unei sinucideri, unui accident sau altor acţiuni violente, precum şi în cazul  găsirii  unui  cadavru, din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost  sesizată  despre deces
 • comunicarea administraţiei penitenciarului în cazul cînd persoana a decedat în instituţile penitenciare

Înregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului se efectuiază în ziua adresării  gratuit  

Înregistrarea căsătoriei

  Actele prezentate pentru înregistrarea căsătoriei:

 • declaraţie de căsătorie (F-14CS)
 • anexă la declaraţie de căsătorie
 • actele de identitate a viitorilor soţi
 • certificatele de naştere a viitorilor soţi

și după caz:

 • dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare
 • decizia autorităţii administraţiei publice locale (Consiliul local Mereni), în cazul reducerea vîrstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei (În acest caz se înaintează o cerere suplimentară către CLM)

La depunerea declaraţiei de căsătorie viitorii soţi vor primi o îndreptare pentru realizarea unui examen medical obligatoriu şi gratuit. Rezultatele examenului medical trebuie ulterior prezentate organului de stare civilă în vederea anexării la declaraţia de căsătorie.

La încheierea căsătoriei potrivit  Legei taxei de stat se va achita taxa de stat în sumă de 20 lei şi taxa locală de 100 lei.

Modul de încheiere a căsătoriei

Încheierea căsătoriei se efectuiază în termen de o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 din Codul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declaraţiei.

Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 din Codul familiei, poate fi redus, în acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexînd actul prin care se confirmă motivul urgentării

Nu se permite încheierea căsătoriei între

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun
 • adoptator şi adoptat
 • adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv
 • curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa
 • persoane de acelaşi sex

Înregistrarea căsătoriei cu cetățeni străini se efectuiază numai la OSC Anenii-NoiÎn cazul încheierii căsătoriei, pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţian străin sau între cetăţenii străini, pe lîngă actele solicitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor acte:

 • paşaportul naţional a cetăţianului străin (în original) şi copiile  xerox de pe anumite pagini (privind datele de identitate, viza de intrare-ieşire şi amprentele sigiliilor de trecere a hotarului aplicate de Serviciul de Grăniceri)
 • dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei

Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba de stat 

Beneficiarii de Ajutor Material

Au dreptul la obţinerea ajutorului material  următoarele categorii de persoane socialmente vulnerabile, afectate de sărăcie:

 • Pensionarii (prioritar invalizii si persoanele singure și in etate);
 • Persoanele aflate în stare de sărăcie extremă si neavînd surse de existență;
 • Persoanele neîncadrate în cîmpul muncii din motive de boală îndelungatî pină la survenirea invalidității;
 • Persoanele neîncadrate în cîmpul munci din cauza necesității de a îngriji copii minori pînă la vîrsta de 3 ani sau copii invalizi sub 16 ani, care sânt educați în familii cu un singur părinte;
 • Copiii orfani neinstuționalizați cu vârste  pâna la 18 ani;
 • Familiile cu mulți copii

Dreptul la obţinerea ajutorului material îl au şi ate persoane socialmente vulnerabile în cazurile de îmbolnăvire gravă sau aflate în situaţii excepţionale (calamităţi naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, incendii, epidemii accidente etc) pe care nu le pot depăşi de sine stătător.

Persoanele din rîndurile  persoanelor cu dizabilităţi, pensionarilor şi copiilor, aflate la întreţinerea deplină a satului, nu au dreptul la obţinerea ajutorului material.

Actele necesare la perfectarea ajutorului material:

 • Buletinul de identitate
 • Componența familiei
 • Certificat de salariu/ Pensie
 • Certificat  de invaliditate
 • Certificat despre proprietate asupra terenurilor

Beneficiarii de Ajutor Social

De dreptul la ajutor  social beneficiază familiile defavorizate în cadrul careia toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

 • Au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei
 • Sînt personae încadrate în diferite grade de invaliditate
 • Sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă  şi care nu refuză un loc de muncă  sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţii
 • Îngrijesc un copil mai mic de 3 ani
 • Îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire conform concluziei Consiliului de exprtiză medicală  a vitalităţii,  îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie şi au o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie conform concluziei Consiliului medical consultativ

Familiile ai căror membri realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, sau din activitatea de antreprenoriat pot solicita acordarea dreptului la ajutor social cu condiţia că ceilalţi membri adulţi ai acesteia se încadrează în situaţiile expuse  mai sus.
La determinarea dreptului la ajutor social se exclude membrii familiilor care:

 • Deţin  cetăţenia Republicii Moldova însă nu domiciliază pe teritoriu acesteia
 • Execută o pedeapsă privativă de libertate
 • Satisfac serviciul militar în termen
 • Se află la întreţinerea statului

Acte necesare la perfectarea Ajutorului Social

 • Buletinul de identitate
 • Componenţa familiei
 • Certificat de salariu/ Pensie
 • Certificat  de invaliditate
 • Certificat despre proprietate asupra terenurilor